Wybierz język / Choose language:        

AKTUALNOŚCI


16 Jul 2018

RODO

Dodane przez admin

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej zwane również: „RODO“, informujemy, iż:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,  ul.Watykańska 13, 15 – 638 Białystok,  wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 475611, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 40.000 złotych, NIP 5423233116, REGON 20080509700000.Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: biuro@QLS-group.com

 

Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy,  spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m.in. w zakresie dotyczącym sporządzenia dokumentacji podatkowej, rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych w terminie i formie przewidzianej przepisami oraz w celu umożliwienia Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów,np. dochodzenia roszczeń.

 

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie dotyczącym zawarcia oraz realizacji umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie obowiązków prawnych (Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

 

Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie,a także przez okres realizacji oraz rozliczeń umowy,  aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub w przypadku prowadzenia postępowań przez właściwe organy Państwa dane będą przechowywane przez czas trwania takich postępowań.

 

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi w związku z zawarciem z Państwem umowy, np. firmy przewozowe, dalsi spedytorzy, instytucje płatnicze, ubezpieczeniowe, biura informacji gospodarczej, biura rachunkowe, kancelarie prawne,  a także instytucje upoważnione z mocy prawa do przeworzenia tych danych.

 

Dodatkowo informujemy, że podanie Państwa danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Jeżeli jednak będą Państwo chcieli zgłosić jakiekolwiek roszczenia np. reklamacyjne, brak danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko i adres, czy e-mail może uniemożliwić ich rozpatrzenie. Ponadto przepisy podatkowe wymagają podania danych, które muszą znaleźć się w fakturze VAT, faktury ponadto muszą być przez nas przechowywane przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa.

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

 

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12 Apr 2017

Expresowe wyceny przesylek lotniczych.

Dodane przez admin

Nowe lepsze ceny na przesylki lotnicze kontakt  88 77 43 862.


16 Jul 2018

Dostawy palet w kraju

Dodane przez admin

Cena palety w transporcie krajowym  do 1000 KG to jedyne  105 PLN all in.